Януарска изпитна сесия

Януарска изпитна сесия

График за януарска изпитна сесия

Самостоятелна форма на обучение

04. 01. 2024 г.              

2. Български език и литература  (10, 11, 12 клас)             

3. Отчетност и работа с документи  (9 клас) 

4. Гражданско образование  (11 клас)  

5. Гостоприемство в туристическата индустрия  (11 клас)                 

05. 01. 2024 г. 

1. Чужд език  –  Английски език  (9,10,11,12 клас) 

2. Кулинарни техники и технологии  (11 клас) 

3. ЧЕП Английски език (11, 12 клас) 

4. Учебна практика – основи на кулинарни техники и технологии (9 клас) 

08. 01. 2024 г. 

1. Чужд език  –  Немски  език  (9,10, 11 клас) 

3. Организация на обслужването в ресторанта (11 клас) 

4. Български език и литература – РП (12 клас) 

09. 01. 2024 г. 

1. Математика   (9, 10, 11, 12 клас) 

2. Процеси и апарати  в ХВП (11 клас) 

10. 01. 2024 г 

1. Информационни технологии  (9, 10 клас) 

2. Чужд език  –  Немски  език  ( 12 клас) 

3. Суровини и материали за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия  (11 клас) 

4. Гражданско образование  (11,12 клас) 

5. Организация и отчетност на дейностите в ресторанта (11 клас) 

11. 01. 2024 г 

1. Гражданско образование (12 клас) 

3. Философия (9, 10 клас) 

4. Специализиран софтуер (11 клас) 

5. Учебна практика по организация на обслужването в ресторанта (11 клас) 

6. Технология на специалността – СПП (11 клас) 

15. 01. 2023 г. 

1. Гостоприемство в туристическата индустрия   (9,10, 11, 12 клас) 

2. Учебна практика по кулинарни техники и технологии (11 клас) 

 3. Технологично обзавеждане на специалността (11 клас) 

16. 01. 2023 г. 

1. Отчетност и работа с документи (9 клас) 

2. Икономика (10 клас) 

 3. Микробиология и хигиена на храненето (11 клас) 

4. Приложна декорация (11 клас) 

5. Кулинарни техники и  технологии (12 клас) 

6. Технология на хотелиерското обслужване (12 клас) 

17. 01. 2023 г. 

1. Кулинарни техники и технологии  (9,11 клас) 

2. Отчетност и работа с документи  (9 клас) 

3. Микробиология и хигиена на храненето (10 клас) 

4. Учебна практика по кулинарни техники и технологии (12 клас) 

5. Учебна практика по специалността (11 клас) 

6. Учебна практика по технология на хотелиерското обслужване (12 клас) 

18. 01. 2023 г. 

1. Музика   (10 клас) 

2. Технология на специалността – РПП (11 клас) 

3. Физическо възпитание и спорт (9, 11, 12 клас) 

Време на провеждане на изпитите : 

Начало: 13:30 часа за теоретичните изпити;  13:30 часа за практическите изпити 

Край:     16:30 часа за теоретичните изпити;  18:30 часа за практическите изпити 

Място на провеждане: кабинет № 20, кабинети по готварство, сервиране, туризъм, информационни технологии и кабинет № 15 

Провеждането на устната част по чужд език : непосредствено след приключването на писмената част –  в кабинет № 6 по английски език и ЧЕП Английски език , в кабинет № 7 по немски език. 

Провеждането на устната част по музика: непосредствено след приключване на писмената част  в кабинет № 18 

Провеждането на практическата  част по специализиран софтуер  : непосредствено след приключване на писмената част  в кабинет информационни технологии   

Провеждането на устната част по музика: непосредствено след приключване на писмената част  в кабинет № 8 

Инж. Йордан Шиваров – директор   

График за януарска изпитна сесия – 2023/2024 учебна година 

приравнителни изпити –  самостоятелна форма на обучение 

04. 01. 2024 г. 

1. Технология на хотелиерското обслужване (9 клас)                      

05. 01. 2024 г. 

1 Организация и функциониране на сектор храни и напитки  (9 клас) 

08. 01. 2024 г.  

1.  Туристическа,туроператорска и агентска дейност (9 клас) 

 09. 01. 2024 г.  

1. Учебна практика по технология на хотелиерското обслужване (9 клас) 

10. 01. 2024 г. 

1. Учебна практика по туристическа, туроператорска и агентска дейност (9 клас) 

11. 01. 2023 г. 

1. Учебна практика по организация и функциониране на сектор храни и напитки (9 клас) 

Време на провеждане на изпитите : 

Начало: 13:30 часа за теоретичните изпити;  13:30 часа за практическите изпити 

Край:     16:30 часа за теоретичните изпити;  18:30 часа за практическите изпити 

Място на провеждане: кабинет № 20 ; кабинети  по туризъм и готварство 

Инж. Йордан Шиваров – директор