Равен достъп до училищно образование в условията на кризи – 2021/2022г.

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи – 2021/2022г.

Целева група: ученици, учители, родители и медиатор

Основни цели на проекта:

  • да не се допуска прекъсването на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи;
  • да се осигурят условия за ефективност на образованието;
  • да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфични цели на проекта:

  • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
  • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
  • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Дейностите, по които училището участва са:

  1. Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
  2. Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
  3. Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
  4. Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).