Профил на купувача

Профил на купувача

ОБЯВА

за обществена поръчка по чл.20, ал.3, от ЗОП с предмет:

Извършване на специализиран превоз на ученици през учебната 2021/2022г.:

 1. по маршрут гр.Търговище – с.Голямо Ново и обратно с общ дневен пробег от 92км.
 2. по маршрут гр.Търговище – с.Подгорица-с.Дралфа-с.Кръшно – с.Маково – с.Миладиновци и обратно с общ дневен пробег от 111км

ДОКУМЕНТИ:

Необходимите документи може да намерите на следния линк:

https://app.eop.bg/organization/18393/dashboardОбществена поръчка на основание чл.20, ал.4, т.1 и т.3 от ЗОП

Покани за участие в обществена поръчка на основание чл.20, ал.4, т.1 и т.3 от ЗОП – директно възлаганеО Б Я В А
за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:

„Извършване на специализиран превоз на ученици 8-12 клас от Община Търговище през учебната 2020/2021 година по две обособени позиции“

ДОКУМЕНТИ:

 1. ОБЯВА
 2. РЕШЕНИЕ ПО ЧЛ.22, АЛ.1 ОТ ЗОП
 3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
 4. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА
 5. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА (ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1)
 6. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА (ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2)
 7. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1)
 8. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2)
 9. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
 10. ЗАПОВЕД

РЕШЕНИЕ №РД-486/12.06.2020г. на основание чл.22, ал.1, т.8 и чл.108, т.4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗОП


ДОКУМЕНТИ:

 1. ОБЯВА
 2. ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА И СЪДЪРЖАНИЕ
 3. I. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
 4. II. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
 5. III.УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ
 6. IV. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
 7. V. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ


ЗАПОВЕД ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА КОМИСИЯ