Профил на купувача

Профил на купувача

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Професионална гимназия по туризъм и хранително- вкусови технологии „Алеко Константинов“ град Търговище

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна
собственост представляващ „Павилион“ находящ се на първия етаж на училището, с площ 18,75
кв. м. за срок от 5 години. с възможност за удължаване на договора в съответствие с
разпоредбата на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост.


Наемателят е длъжен да спазва Наредба № 37/21.07.2009 г. за здравословно хранене на
учениците и изискванията на Наредба №2/20.01.2021 г. за специфичните изисквания към
безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и
обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и
към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици.
Консумативните разходи (електроенергия, вода и др.), текущите и основните ремонтни
дейности, както и дължимата такса смет съобразно наетата площ, са за сметка на наемателя.

Търгът ще се проведе на 25.07.2024 г. от 13:30 часа в сградата на ПГТХВТ „Алеко
Константинов“ град Търговище, бул. 29- ти Януари № 10.

Начална месечна тръжна цена – 110 (сто и десет) лева с ДДС.

Тръжната документация е публикувана на интернет страницата на ПГТХВТ „Алеко
Константинов” – Търговище http://pgthvt-tg.com в раздел ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА.


Депозитът за участие в търга е в размер на 110 (сто и десет) лева и се внася по следната Банкова
сметка: IBAN: BG24UBBS80023106124902 BIC: UBBSBGSF при банка:ОББ – АД.


Внесения от наемателя депозит се задържа от наемодателя до прекратяване на договора, като
гаранция за заплащане на наем и консумативи.


Заявления за участие в търга се приемат до 16:00 часа на 24.07.2024 г. в деловодството на
ПГТХВТ „Алеко Константинов“ град Търговище, на адрес: бул. 29- ти Януари № 10.
Телефон за контакт: 0601 62037.

ЗАПОВЕД БЕЗ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА


Указания за кандидатите

ДОГОВОР ЗА НАЕМ

СКИЦА НА ОБЕКТА