Професия „Хотелиер“ – дневна форма на обучение

Професия „Хотелиер“ – дневна форма на обучение

Специалност „Организация на хотелиерството“

След завършен 10-ти клас получавате:

    – Удостоверение за завършен първи гимназиален етап;

    – По свое желание учениците, успешно завършили 10-ти клас, могат да придобият първа степен на професионална квалификация след успешно положен държавен изпит по теория и практика по специалността „Хотелиерство“ от професията „Камериер“ или от професията „Портиер-пиколо“. Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

След завършен 11-ти клас получавате:

    – По свое желание учениците, успешно завършили 11-ти клас, могат да придобият втора степен на професионална квалификация след успешно положен държавен изпит по теория и практика по специалността „Организация на дейностите в местата за настаняване“ от професията „Хотелиер“. Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

След завършен 12-ти клас получавате:

    – Диплома за завършено средно образование (след успешно положен държавен зрелостен изпит по учебния предмет „Български език и литература“ и успешно положен държавен изпит за придобиване на втора степен на професионална квалификация – по теория и практика на професията „Хлебар-сладкар“, специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“);

    – Свидетелство за професионална квалификация (след успешно положен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация – по теория и практика на професията „Хотелиер“, специалност „Организация на хотелиерството“)

    – Учениците, успешно завършили 12-ти клас, които не са се явили или не са положили успешно някои от изпитите, по свое желание получават удостоверение за завършен втори гимназиален етап на средно образование.

    Основна цел на обучението на учениците е подготовката им за реализация в сферата на хотелиерството – малки, средни и големи хотели, семейни хотели, къмпинги. Учениците се запознават с основните източници на риск на работното място и начините за предотвратяването и отстраняването им. Обучеемите придобиват умения за използване на специализирани програмни продукти; събиране и обработка на необходима информация; осъществяване на контакт с гостите, както на български, така и на чужд език. Учениците се запознават с икономическата страна на хотелиерството, както и с мениджмънта в тази сфера. След завършване на образованието си, всеки ученик би могъл да работи в различните сфери във всеки вид хотел, както и да организира дейността в свой хотел.