Професия „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“

Професия „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“

Специалност „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия“

(Дневна форма на обучение)

След завършен 10-ти клас получавате:

    – Удостоверение за завършен първи гимназиален етап;

    – По свое желание учениците, успешно завършили 10-ти клас, могат да придобият първа степен на професионална квалификация след успешно положен държавен изпит по теория и практика по специалността „Хранително-вкусова промишленост“ от професията „Работник в хранително-вкусовата промишленст“. Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

    – По свое желание учениците, успешно завършили 11-ти клас, могат да придобият втора степен на професионална квалификация след успешно положен държавен изпит по теория и практика по специалност от професията „Хлебар-сладкар“. Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

След завършен 12-ти клас получавате:

    – Диплома за завършено средно образование (след успешно положен държавен зрелостен изпит по учебния предмет „Български език и литература“ и успешно положен държавен изпит за придобиване на втора степен на професионална квалификация – по теория и практика на професията „Хлебар-сладкар“, специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“);

    – Свидетелство за професионална квалификация (след успешно положен държавен изпит за придобиване на трепа степен на професионална квалификация – по теория и практика на професията „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“, специалност „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия“)

    – Учениците, успешно завършили 12-ти клас, които не са се явили или не са положили успешно някои от изпитите, по свое желание получават удостоверение за завършен втори гимназиален етап на средно образование.

    Учениците придобиват знания и умения за производство на различни хлебни и сладкарски асортименти и обслужване на машини и съоръжения в производствените обекти. Получават квалификация за управление и организация на собствен бизнес.