Професия „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“

Професия „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“

Специалност „Производство и преработка на мляко и млечни продукти“

(Дневна форма на обучение)

След завършен 10-ти клас получавате:

  • Удостоверение за завършен първи гимназиален етап;
  • По свое желание, учениците завършили 10-ти клас, могат да придобият първа степен на професионална квалификация след успешно положен държавен изпит по теория и практика по специалността „Хранително-вкусова промишленост“ от професията „Работник в хранително-вкусовата промишленост“. Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

След завършен 11-ти клас:

  • Учениците, успешно завършили 11-ти клас, по свое желание могат да придобият втора степен на професионална квалификация след успешно положен държавен изпит по теория и практика по специалността „Производство и преработка на мляко и млечни продукти“ от професията „Оператор в хранително-вкусовата промишленост“.

След завършен 12-ти клас получавате:

  • Диплома за завършено средно образование (след успешно положен държавен зрелостен изпит по учебния предмет „Български език и литература“ и успешно положен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация – по теория и практика на професията „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“, специалност „Производство и преработка на мляко и млечни продукти“).
  • Свидетелство за професионална квалификация (след успешно положен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация – по теория и практика на професията „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“, специалност „Производство и преработка на мляко и млечни продукти“).
  • Учениците, успешно завършили 12-ти клас, които не са се явили или не са положили успешно някои от изпитите, по свое желание, получават удостоверение за завършен втори гимназиален етап на средно образование.

Учениците, обучаващи се в тази специалност, придобиват знания и умения за подготвяне на млякото за преработка, произвеждане на млечни продукти, както и за цялостната организация и контролиране на дейността по производството на различни млечни продукти.