Професия „Ресторантьор“ – дневна форма на обучение

Професия „Ресторантьор“ – дневна форма на обучение

Специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“

След завършен 10-ти клас получавате:

    – Удостоверение за завършен първи гимназиален етап;

    – По свое желание учениците, успешно завършили 10-ти клас, могат да придобият първа степен на професионална квалификация след успешно положен държавен изпит по теория и практика по специалността „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“ или специалността „Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения“ от професия „Работник в заведенията за хранене и развлечения“. Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

След завършен 11-ти клас получавате:

    – По свое желание учениците, успешно завършили 11-ти клас, могат да придобият втора степен на професионална квалификация след успешно положен държавен изпит по теория и практика по специалността „Производство на кулинарни изделия и напитки“ от професията „Готвач“ или специалността „Обслужване на заведения в общественото хранене“ от професия „Сервитьор-барман“. Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

След завършен 12-ти клас получавате:

    – Диплома за завършено средно образование (след успешно положен държавен зрелостен изпит по учебния предмет „Български език и литература“ и успешно положен държавен изпит за придобиване на втора степен на професионална квалификация – по теория и практика на професията „Хлебар-сладкар“, специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“);

    – Свидетелство за професионална квалификация (след успешно положен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация – по теория и практика на професията „Ресторантьор“, специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“)

    – Учениците, успешно завършили 12-ти клас, които не са се явили или не са положили успешно някои от изпитите, по свое желание получават удостоверение за завършен втори гимназиален етап на средно образование.

    Учениците придобиват знания и умения организиране на дейностите в заведенията за хранене и развлечения – ресторанти, сладкарници, кафенета и др. Задължението на ресторантьора е да осигурява високо качество на услугите, които заведението предлага. Това е човекът, който носи отговорност за спазване на санитерно-хигиенните изисквания за безопасност на храните и създава условия за здравословни и безопасни условия на труд. В процеса на обучение, учениците се научават да работят успешно и в сферата на кетъринга – да проучват търсенето и предлагането на кетъринг услуги, да разработва, предлага, организира и контролира кетърингово събитие, както и да носи отговорност за прилагането на процедурите и изискванията за осигуряване на безопасност