Професия „Готвач“ – дневна форма на обучение

Професия „Готвач“ – дневна форма на обучение

Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“

(Дневна форма на обучение)

След завършен 10-ти клас получавате:

    – Удостоверение за завършен първи гимназиален етап;

    – По свое желание учениците, успешно завършили 10-ти клас, могат да придобият първа степен на професионална квалификация след успешно положен държавен изпит по теория и практика по специалността „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“ или специалността „Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения“ от професията „Работник в заведенията за хранене и развлечения“. Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

След завършен 12-ти клас получавате:

    – Диплома за завършено средно образование (след успешно положен държавен зрелостен изпит по учебния предмет „Български език и литература“ и успешно положен държавен изпит за придобиване на втора степен на професионална квалификация – по теория и практика на професията „Хлебар-сладкар“, специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“);

    – Свидетелство за професионална квалификация (след успешно положен държавен изпит за придобиване на втора степен на професионална квалификация – по теория и практика на професията „Готвач“, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“)

    – Учениците, успешно завършили 12-ти клас, които не са се явили или не са положили успешно някои от изпитите, по свое желание получават удостоверение за завършен втори гимназиален етап на средно образование.

    Учениците придобиват знания и умения за работа в кухня, приготвяне на различни видове кулинарни изделия и напитки, организиране на кетъринг, както и знания и умения за водене на собствен бизнес в областта на кулинарията.