Професия „Готвач“ – дуална форма на обучение

Професия „Готвач“ – дуална форма на обучение

Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“

След завършен 10-ти клас получавате:

    – Удостоверение за завършен първи гимназиален етап;

    – По свое желание учениците, успешно завършили 10-ти клас, могат да придобият първа степен на професионална квалификация след успешно положен държавен изпит по теория и практика по специалността „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“ или специалността „Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения“ от професията „Работник в заведенията за хранене и развлечения“. Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

След завършен 12-ти клас получавате:

    – Диплома за завършено средно образование (след успешно положен държавен зрелостен изпит по учебния предмет „Български език и литература“ и успешно положен държавен изпит за придобиване на втора степен на професионална квалификация – по теория и практика на професията „Хлебар-сладкар“, специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“);

    – Свидетелство за професионална квалификация (след успешно положен държавен изпит за придобиване на втора степен на професионална квалификация – по теория и практика на професията „Готвач“, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“)

    – Учениците, успешно завършили 12-ти клас, които не са се явили или не са положили успешно някои от изпитите, по свое желание получават удостоверение за завършен втори гимназиален етап на средно образование.

    – Учениците от тази форма на обучение водят практическо обучение в реална работна среда по време на 11-ти и 12-ти клас, което се организира и осъществява през цялата учебна година по график за разпределение на учебното време, в зависимост от възможностите на партньорите и на професионалната гимназия, но не по-малко от 2 (два) дни в седмицата за 11-ти клас и 3 (три) учебни дни в седмицата за 12-ти клас. Практическото обучение в реална работна среда се провежда в предприятието под ръководството на наставник, определен от работодателя и на учител по професионална подготовка.

    Учениците получават знания и умения за професионално приготвяне на храна в заведения за хранене.Учениците се научават да определят качеството на храната, как се съхранява, комбинира и приготвя правилно продуктите. Стимулира се креативността в приготвянето на храната. Учениците могат да се реализират в различни видове ресторанти, столове, бистра, пицарии и др.