Проект BG05M20P001 -2.015-0001 „ Ученически практики – 2” (2021/2022)

Проект BG05M20P001 -2.015-0001 „ Ученически практики – 2” (2021/2022)

Целева група:

Ученици, обучавани в държавните и общинските професионални гимназии и училища с паралелки, които осигуряват професионално обучение за придобиване степен на професионална квалификация.

Основни цели на проекта:

  • Да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение към пазара на труда.
  • Подобряване на практическите умения на учениците за работа в реална работна среда.
  • Подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите професионално образование.

Училището работи по Дейност 1 към настоящия проект, а именно: „Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда“, раздел III – „Организация, изпълнение и управление на дейностите“

Сформирани са две групи от по 5 ученици, както следва:

  • В професионално направление „Хранителни технологии“, с ръководител инж. Дияна Николова;

В професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“, с ръководител г-жа Татяна Христова.

Практическите занятия се провеждат извън редовните часове по учебен план и/или в почивните дни и ваканции – общо 240 астрономически часа за учебната 2021/2022 г.

По-подробна информация за проекта