Подкрепа за дуалната система на обучение – 2022/2023г.

Подкрепа за дуалната система на обучение – 2022/2023г.

Основни цели на проекта:

  • Целта на проекта е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда.
  • Изпълнението на проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ ще спомогне за повишаване на съответствието на професионалното образование и обучение с пазара на труда
  • Проектът ще предостави на работодателите възможност да наемат квалифицирани кадри с подходяща професионална подготовка и опит, придобити по време на обучението в реална работна среда.

По-подробна информация за проекта