Обществен съвет

Обществен съвет

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ:

  • Деница Марчева Ангелова – родител на ученик от 9Б клас

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Симеон Симеонов – Ст. експерт ПОО в РУО-Търговище
  2. Даниел Григоров, „Григорови“ ООД – Представител на работодателите
  3. Николай Ангелов Колев – родител на ученик от 8В клас
  4. Кремена Хрисимирова Димитрова – родител на ученик от 9В клас
  5. Гюлшен Ибрямова Кямилова – родител на ученик от 11В клас
  6. Мирослава Малинчева Чавкарска – родител на ученик от 9Б клас

Общественият съвет изпълнява дейностите по чл.269, ал.1 от ЗПУО и чл.16 от Правилника за дейността на обществените съвети от 27.09.2016г.

ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА