ЗАПОВЕД – ДЗИ

ЗАПОВЕД – ДЗИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на образованието и науката

З А П О В Е Д

№ …………РД09..…2046.//28.08.…2023 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 84, т. 1 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците във връзка с организирането и провеждането на държавни зрелостни изпити за учебната 2023 – 2024 година и при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс

О П Р Е Д Е Л Я М:

  1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, както следва:

Сесия май – юни

  • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 17 май 2024 г., начало 08,30 ч.
  • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)

– 20 май 2024 г., начало 08,30 ч.

  • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 22 май – 31 май 2024 г.

Сесия август – септември

  • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 22 август 2024 г., начало 08,30 ч.
  • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)

– 23 август 2024 г., начало 08,30 ч.

  • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 – 30 август 2024 г.

На датите на задължителния държавен зрелостен изпит по български език и литература се провежда и задължителният държавен зрелостен изпит по български език и литература за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година, както и изпитът за валидиране на компетентности по български език и литература като общообразователен предмет по реда на ДЗИ.

На датите на допълнителните държавни зрелостни изпити се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година, както и изпитите за валидиране на компетентности по реда на ДЗИ с изключение на изпита по български език и литература като общообразователен предмет.

2.   График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити и на задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2023 – 2024 година

  ДейностСрок
Сесия май – юниСесия август – септември
Определяне на състава и задълженията на регионалните комисии за организиране и провеждане на ДЗИ/ЗДИППК  до 02.02.2024 г.  до 21.06.2024 г.
Определяне на състава и задълженията на училищната зрелостна комисиядо 06.02.2024 г.до 26.06.2024 г.
Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК, регистриране на заявленията в единната информационна система за изпити и прием (ЕИСИП) и издаване на служебни бележки  06.02.2024 г.– 21.02.2024 г.  26.06.2024 г. – 11.07.2024 г.
Въвеждане в ЕИСИП на предложения за оценители, за квестори, за учители консултанти и за учители по чужд език за четене на текст и предоставяне на декларациите им на регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ/ЗДИППК    до 26.02.2024 г.    до 05.07.2024 г.
Въвеждане в ЕИСИП на информация за сградите, залите и броя на местата в залите за провеждане на ДЗИ/ЗДИППК  до 27.02.2024 г.  до 05.07.2024 г.
Утвърждаване на списък със сградите, залите и броя на местата в залите за провеждане на ДЗИ/ЗДИППКдо 06.03.2024 г.до 15.07.2024 г.
Утвърждаване на списък с разпределените по училища квестори и учители консултанти за провеждане на ДЗИ/ЗДИППК  до 08.05.2024 г.  до 9.08.2024 г.
Утвърждаване на списък с учители по чужд език за четене на текст на ДЗИдо 08.05.2024 г.до 09.08.2024 г.
Съгласуване в ЕИСИП на предложенията за оценители от регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ/ЗДИППК  до 15.03.2024 г.  до 17.07.2024 г.
Изпращане в МОН на предложения за оценители и на техните декларации от висши училищадо 15.03.2024 г.до 17.07.20 4 г.
Изпращане в МОН на предложения за членове на комисиите по засекретяване и разсекретяване на ДЗИ, както и на техните декларации  до 03.04.2024 г.  до 17.07.2024 г.
Определяне на състава на техническите комисии за електронна обработка на изпитните работи на ДЗИ, състава на комисиите по засекретяване и разсекретяване на изпитните работи от всеки изпит  до 10.04.2024 г.  до 31.07.2024 г.
Определяне на състава на националните комисии за проверка и оценяване на изпитните работи от ДЗИ по всеки учебен предмет  до 08.04.2024 г.  до 31.07.2024 г.
Определяне на състава и задълженията, както и на времето и мястото на изпълнение на задълженията на комисията за провеждане на ДЗИ на училищно равнище  до 08.04.2024 г.  до 31.07.2024 г.
Въвеждане в ЕИСИП на информация за центровете, в които ще се осъществява оценяването на ДЗИ във всяка от областите  до 12.04.2024 г.  до 31.07.2024 г.
Допускане до ДЗИ/ЗДИППК и издаване и предоставяне на зрелостниците на служебни бележки за допусканедо 16.05.2024 г.до 21.08.2024 г.
Обявяване     на     списъци                       с                       разпределението                   на зрелостниците по училища, сгради и залидо 16.05.2024 г.до 21.08.2024 г.
Оценяване на изпитните работи от ДЗИ/ЗДИППК20.05.2024 г. – 05.06.2024 г.26.08.2024 г. – 04.09.2024 г.
Провеждане на задължителния ЗДИППК (в частта му по практика на професията)до 05.06.2024 г.до 04.09.2024 г.
Обявяване на резултатите от ДЗИ/ЗДИППКдо 07.06.2024 г. включителнодо 05.09.2024 г. включително
23  

Заповедта да се връчи за изпълнение на началниците на регионалните управления на образованието.

Началниците на РУО да връчат копие от заповедта за изпълнение на директорите на училищата от съответния регион, в които се осъществява обучение в ХІІ клас.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на д-р Емилия Лазарова – заместник- министъра на образованието и науката.

28.8.2023 г.

   X                                                                                         

ПРОФ. ГАЛИН ЦОКОВ

Министър на образованието и науката

Signed by: Galin Borisov Tsokov