Екипно преподаване

Екипно преподаване

Провеждане на иновативен урок чрез екипно преподаване.

Целта на урока е учениците да усвоят комуникативни умения в официална среда.

Учителският екип демонстрира допустимо и недопустимо поведение по време на интервю.